Vedtekter og praksis

VEDTEKTER

iStock_000014656751_Medium§ 1.                Formål

a. Nesodden Sangkor er et amatørkor stiftet 16.3.1965, med foretaksnr 979 455 046.

b. Korets formål er å skape interesse for sang og ferdigheter innen korsang hos korets medlemmer.

c. Koret skal holde en sanglig høy kvalitet, slik at korsangen gir glede og kunstneriske opplevelser til korets medlemmer og Nesoddens innbyggere.

d. Koret skal ha et variert, inspirerende og utfordrende repertoar. Styret i samarbeid med dirigent er ansvarlig for korets repertoar.

e. Koret tilstreber konsertfremføringer utenat, med mindre dirigent som kunstnerisk leder i samråd med styret anser det best å bruke noter.

f. Styret ansetter dirigent i samsvar med korets ambisjoner.

 

§ 2.                Medlemskap

a. Nye medlemmer tas opp på grunnlag av behov for nye stemmer i de ulike stemmegruppene. Nye medlemmer skal prøvesynge. Dirigenten i samråd med styret avgjør om vedkommende opptas som medlem, samt plasserer søkeren i riktig stemmegruppe.

b. Som medlem av Nesodden Sangkor forplikter man seg til å:

 1. Delta på korets øvelser, seminarer, stemmegruppeøvelser og konserter
 2. Ta ansvar for egen innlæring av repertoaret iht. øvingsplanene for koret, og stille forberedt på korets øvelser
 3. Rette seg etter instruksjoner for gjennomføring av konserter, antrekk og annet som har betydning for korets framtreden
 4. Betale kontingent i begynnelsen av hvert semester

c. Fravær meldes til styret. Ved fravær må medlemmet oppdatere seg på instruksjoner og beskjeder som er gitt i mellomtiden. Dersom fravær har ført til at medlemmet ikke er tilstrekkelig forberedt, kan dirigent i samråd med styret avgjøre at vedkommende ikke kan delta på planlagte konserter.

d. Utmelding gjøres skriftlig til styret. Dersom dette utelates kreves kontingent for semesteret.

iStock_000014656744_Medium

§ 3.                Ledelse

a. Årsmøtet er korets øverste myndighet, og består av korets betalende medlemmer.

b. Årsmøte avholdes hvert år innen 10. februar.

c. Innkalling skjer skriftlig med minst 3 ukers varsel. Nødvendige sakspapirer gjøres tilgjengelig minst en uke før årsmøtet.

d. Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Innkalling
 2. Valg av referent
 3. Årsmelding
 4. Revidert regnskap
 5. Driftsbudsjett for kommende år
 6. Valg av styre (leder, kasserer, sekretær, PR ansvarlig, arrangementsansvarlig) for 2 år, med unntak av leder som velges årlig
 7. Valg av revisor, for 1 år av gangen
 8. Valg av medlemmer til komiteer, alle for 1 år av gangen: Valgkomite (2 personer), arrangementskomite (2 personer), noteforvalter, kaffeansvarlig, webansvarlig, lotteriansvarlig, midifil-ansvarlig samt andre verv årsmøtet anser nødvendig
 9. Andre innkomne forslag. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøte må være styret uoppfordret i hende senest 2 uker før årsmøtet

e. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er tilstede. Vedtektsendring krever simpelt flertall.

f. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minst 2 ukers varsel hvis 1/3 av medlemmene eller styret krevet det.

§ 4.                Medlemsmøte.

Det holdes minst ett medlemsmøte hvert semester.

iStock_000015176764_Medium§ 5.                Kontingent

a. Medlemskontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret (kr 1.500,- pr semester i 2017 + noter kr 200,-)

b. Kontingenten betales i begynnelsen av semesteret (vår/høst).

c. Juniormedlemmer får 50 % rabatt på kontingent t.o.m. det år de fyller 26 år.

d. Styremedlemmer betaler halv kontingent.

e. Innmelding etter 31.10. høst, betaler 50 % kontingent ut semesteret.

f.  Innmelding etter 31.3. vår, betaler 50 % kontingent ut semesteret.

§ 6.                Oppløsning

a. Oppløsning av koret kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, hvor også vedtak om disponering av korets midler fattes.

b. For å være beslutningsdyktig må minst 1/3 av medlemmene være tilstede og det kreves

c. 2/3 flertall for oppløsning.

Vedtektene sist endret og fastsatt på årsmøtet den 10.02.16

iStock_000014736115_Medium

PRAKSIS

Koret

 • Nesodden Sangkor skal være et amatørkor med god kvalitet. Koret har lokal forankring i Nesodden kommune, og bidrar til kulturlivet på Nesodden gjennom konserter og opptredener.
 • Korets overordnede mål er å fremme sangglede og interesse for god korsang, og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø slik at koret framstår som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.
 • Koret skal ha et variert, inspirerende og utfordrende repertoar. Styret i samarbeid med dirigent er ansvarlig for korets repertoar.
 • Styret ansetter dirigent i samsvar med korets ambisjoner.

Medlemmene

 • Alle som ønsker å synge i koret skal prøvesynge. Dirigenten, i samråd med styret, avgjør om vedkommende opptas som medlem.
 • Det søkes balanse mellom stemmegruppene, som i perioder kan sette begrensninger for opptak av nye medlemmer.
 • Som medlem forplikter man seg til å møte på øvelser, seminarer og konserter, samtfølge planlagt framdrift for innøving.
 • Dersom et medlem ikke har tilstrekkelig oppmøte, eller ikke i tilstrekkelig grad følger øvingsplanen, kan dirigenten i samråde med styret avgjøre at vedkommende ikke kan delta på konserter.